2018 Genthai Authorized Sponsor

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช ประเทศไทย เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณในฐานะ ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของสมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย พร้อมกันนี้บริษัทโดยคุณอภิเชษฐ บรรลือนุชรี ได้มอบกระเช้าของขวัญในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ต่อท่านนายกสมาคม คุณธวัช มีชัย

สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสิรมวิชาชีพวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่เทคโนโลยี ดำเนินกิจกรรมมาตรฐานด้านระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รณรงค์ส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัย เป็นศูนย์กลางด้านวิชาการของผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทางด้านระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

More articles

January 15, 2019

10 มกรา จ้าวช้างรวมใจ

November 30, 2018

Welcome SRT to Cummins Workshop

November 30, 2018

World Sugar Expo 2018

November 30, 2018

9เดือน9 ครอบครัวเกษตรพัฒนา 2561

-->